Saturday 10 November 2018

粟米牛肉黎麥粥 (附食譜)
先用暖壺製作爛飯,再以爛飯來煮粥,慳時間慳火力,亦可前一晚預備暖壺,第二天用爛飯加工,不用10分鐘就有靚粥吃,簡單又方便。這是我兒的BB餐,但大人吃一樣得,不加黎麥和滴雞精亦可。